Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Závadka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk

 02.11.2020

Obec Závadka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočného majetku obce: v celosti parc. č. 252/1 záhrada o výmere 2 432 m², v katastrálnom území Závadka, zapísané na LV č. 260.

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Závadka ako prípad hodný osobitného zreteľa

  

  Obec Závadka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočného majetku obce: v celosti parc. č. 252/1 záhrada o výmere 2 432 m², v katastrálnom území Závadka, zapísané na LV č. 260.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedený pozemok je prístup len cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve rodiny p. Timarovej. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je možné predmetný pozemok riadne udržiavať, nakoľko obec nemá k nemu priamy prístup a jeho predaj inému záujemcovi by nebol možný. Pozemok je vzhľadom k  umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Závadka. Záujemca o kúpu pozemku plánuje rekonštrukciu a prístavu k rodinnému domu, ležiacemu na susednom pozemku, ktorý nemá dostatočnú rozlohu.

Kupujúcim bude: PaedDr. Eva Timarová, bytom Jána Hollého 701/83,  071 01 Michalovce

Kúpna cena je stanovená podľa ceny v mieste obvyklej  na cenu  1 945 € (0,80 € za m²) za predmet prevodu, pričom kupujúca je povinná zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

V prípade predaja pozemku tretej osobe si obec Závadka vyhradzuje predkupné právo na predmetný pozemok po dobu desiatich rokov, maximálne v cene znaleckého posudku vypracovaného na objednávku obce.

Závadka, 16.10.2020

                                                                                                                                    Jana Dziaková, starostka obce


1 2 3 4 >