Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obcí záujmového združenia spoločenstva obcí mikroregiónu „Juh Šíravy“ pre k.ú. obce Hažín

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 10.06.2024

Obstarávateľ, Obec Hažín, obecný úrad 122, 072 34 Hažín, IČO: 00 325 155 predložil dňa 03.06.2024 na Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon)
oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len oznámenie) „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a
doplnky č.2 Územný plán obcí záujmového združenia spoločenstva obcí mikroregiónu „Juh Šíravy“ pre k.ú. obce
Hažín“,
Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu konaniu a na základe jeho
výsledkov môže byť podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona, predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutému orgánu zasielame informáciu o oznámení o
strategickom dokumente, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-2-uzemnehoplanu-za

1 2 3 4 5 >