Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie verejnou vyhláškou: Závadka – úprava NN a DP z TS1

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 25.06.2024

Spoločnosť  Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu doleuvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. Závadka.

Miestnym šetrením bol zistený nevyhovujúci technický stav distribučného vedenia NN siete v obci Závadka pri Michalovciach. V rámci rekonštrukcie sa navrhuje výmena vodičov, nevyhovujúcich podperných bodov a úprava domových prípojok.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok jar roku 2025.

Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka, čiže VSD, a.s.

Názov stavby: Závadka – úprava NN a DP z TS1

Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Sieťový inžiniering, Ing. Csomos Zoltán, kontakt: +421(0)55 610 1944/csomos_zoltan@vsdas.sk


1 2 3 4 5 >