ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
ZÁVADKA Počasie

OBEC Závadka

Obec Závadka sa svojou rozlohou a počtom obyvateľov zaradila medzi stredne veľké dediny rozprestierajúce sa v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 110 m.

Ku skvalitneniu života občanov a čistoty životného prostredia prispel pravidelný vývoz domového odpadu. V súčasnosti firma vyvážajúca komunálny odpad začala so skúšobným separovaným zberom.

V obci sa realizuje výstavba vodovodu, ako súčasť projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína“. Investorom stavby je VVS, a.s. Košice, dodávateľom stavby Inžinierske stavby a.s. Košice. Na stavbu sú použité prostriedky z fondov európskej únie.

Majetkom obce je budova obecného úradu spojená s materskou školou. Obecný dom, v ktorom je umiestnená ambulancia obvodného praktického lekára, kultúrny dom, požiarna zbrojnica a dom smútku. Občania svojpomocne postavili dom smútku, ktorý 31.10.2004 posvätili 4 kňazi rímskokatolíckej, evanjelickej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.