Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome

 12.10.2022

Publicita projektu

                                                                                                                                     

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome

     Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na rok 2020 vo výške 12 979,27 €, na ktorých sa obec podieľala 0% spoluúčasťou, Obec Závadka zrealizovala projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome“. Realizácia projektu prebiehala                    v katastrálnom území obce Závadka, okres Michalovce, Košický samosprávny kraj ktorá spočívala v rekonštrukcii sociálnych zariadení v súlade s položkovitým rozpočtom  na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. 184/POD-807/2021.

     Obec Závadka takto pristúpila k rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome. Projektom sa zabezpečili vhodné podmienky na kultúrno spoločenské využitie pre obec a širokú verejnosť, investíciou sa zrekonštruovali sociálne zariadenia v Roľníckom kultúrnom dome.

     Projekt sa zameriaval na realizáciu aktivít v rámci aktivity podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života pre vidiecke obyvateľstvo, podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach so zámerom skvalitniť infraštruktúru pre poskytovanie miestnych služieb.

Špecifické ciele:

  • pozitívne ovplyvniť kvalitu života občanov na vidieku
  • zintenzívniť spoluprácu občanov
  • vytvoriť možnosti pre kultúrny a spoločensky život v obci
  • podpora cestovného ruchu

ako aj ďalšie ktoré sa zameriavajú na nasledovne oblasti

  • zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku a služieb pre návštevníkov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti vidieckej oblasti
  • zvýšenie atraktívnosti obce v oblasti poskytovaných služieb

Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – a do rekonštrukcie objektov v obci pre komunitnú/spolkovú a kultúrnu činnosť prostredníctvom rekonštrukcií existujúcich kultúrnych domov

     Nenávratný finančný príspevok bol použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome, súpisné číslo 101, parcelné číslo 214/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 516.

     V rámci projektu boli zrealizované tieto práce:  búranie priečok a vybudovanie 2 nových priečok, vybúranie otvoru na nové dvere, odstránenie starých a montáž nových obkladov, dlažieb a stropných podhľadov, úprava schodiska pri vstupe, rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu, vykurovania a elektroinštalácie, rekonštrukcia osvetlenia. Osadenie nových dverí, inštalácia toaliet, umývadiel a batérií.

Úprava  sociálnych zariadení pozostávala z vybúrania starých tehlových priečok o rozmere 500x250x100 mm a podmuroviek z tvárnic o rozmere 500x250x75 čím sa zároveň uvedené priestory rozšírili. Zároveň sa upravili vstupy do jednotlivých častí a došlo k osadeniu dverí v oboch častiach. V mužskej a ženskej časti boli osadené WC, pisoár a 2ks umývadiel v oboch častiach. Pre presvetlenie priestorov v ženskej časti boli osadené v priečke sklenené tvárnice. Vzhľadom na to, že stavba je stará s hrubými múrmi, v uvedených častiach je dosť chladno. Z toho dôvodu boli osadené v jednotlivých častiach elektrické vykurovacie telesa rebríkové 2 ks na zabezpečenie tepla.

Rozpadávajúce sa okno v mužskej časti bolo vymenené a pri vstupných dverách z vnútornej časti sa podlaha zvýšila, kvôli výškovému rozdielu, aby nedošlo k úrazu hlavne starších občanov.

Podlahy boli osadené z keramických dlaždíc. Takisto došlo k výmene obkladov, ktoré siahajú až k stropu. Boli urobené nové rozvody elektroinštalácie, rozvody vody a odpadov k jednotlivým zariadeniam. Na strop sa osadili sadrokartónové podhľady.

Uvedené činnosti boli zrealizované v súlade s rozpočtom projektu a v zmysle projektovej dokumentácie.


Zoznam aktualít: