Zmenšiť textZväčšiť text

O nás

Zriaďovateľom našej materskej školy je Obecný úrad Závadka. V školskom roku 2013/2014 navštevuje našu materskú školu 30 detí vo veku od 3 – do 7 rokov. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pri práci s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa-učiteľ-rodič. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Priestory materskej školy sú esteticky a výtvarne upravené, aby harmonizovali s pobytom detí v týchto priestoroch. Triedy sú vybavené množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritériá a sú deťom k dispozícii počas celého dňa pri rôznych činnostiach. Výchovno-vzdelávacie činnosti sú obohatené o rôzne aktivity pre deti, ktoré sú uvedené osobitne.V edukačnom procese kladieme dôraz na celkový psychický a fyzický rozvoj dieťaťa, s prihliadnutím na jeho individualitu, pre čo najlepší vstup do 1.ročníka základnej školy.Naša materská škola je zapojená do projektu MRK2 / PODPORA INKLUZÍVNEHO MODELU VZDELÁVANIA PRE POTREBY PREDPRIMÁRNEHO STUPŇA ŠKOLSKEJ SÚSTAVY / od roku 2013 do roku 2015. Materská škola pracuje pod názvom školského vzdelávacieho programu " ZDRAVÉ ŽABKY ZO ZÁVADKY "vyjadruje hlavnú myšlienku ochrany života a zdravia.Cieľom je formovať vzťah k problematike a ochrane svojho zdravia a tiež zdravia iných ľudí.