Zmenšiť textZväčšiť text

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 17.06.2024

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou
EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle
kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy
v Košickom kraji“.
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledkyzmeny-
klimy-v-kosickom-kraji
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického
samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí uskutoční verejné
prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia
na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.


1 2 3 4 5 >