Zmenšiť textZväčšiť text

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 17.06.2024

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou
EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v
sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024 Správu o hodnotení
vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravycykloturistiky-
kosickeho-kraja-2
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia
informácie o správe.
Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu
Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné
prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“.

1 2 3 4 5 >