Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer priameho predaja majetku obce.

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk

 26.06.2020

Obec Závadka V zmysle §9a, ods.1, písm. c) a ods.5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Závadke č. 17/2020 zo dňa 23.06.2020 z v e r e j ň u j e ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU O

Zámer priameho predaja majetku obce

Obec Závadka
V zmysle §9a, ods.1, písm. c) a ods.5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Závadke č. 17/2020 zo dňa 23.06.2020
z v e r e j ň u j e
ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE

1) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok:

    - parcela registra „C“ parc. č. 48 záhrada vo výmere 200 m² zapísaného na LV č. 260 pre obec Závadka,

      okres Michalovce

    - budova, súp. č. 21 – objekt bývalého Domu služieb, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“,  parc.

      č.49 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 414 m²

    - parcela registra C, parc. č. 50  záhrada vo výmere  1 741 m²

2) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je  stanovená znaleckým

    posudkom  vo výške 34 100.- € (slovom: tridsaťštyritisícsto eur).

3) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31.7.2020 do 12,00 hod.

4) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obce Závadka, alebo poštou na adresu:  Obecný úrad,

    Závadka 36, 072 33 Hnojné, rozhodujúci je termín zaevidovania ponuky v podateľni Obce Závadka.

5) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej

     heslom „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA nehnuteľností“

6) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

    a) Označenie záujemcu:

     – u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého

        bydliska, štátna príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, rodné  

        priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého bydliska, štátna príslušnosť         

        manželky/manžela,

     - u právnickej osoby: obchodné meno, IČO,  dátum vzniku podnikania, sídlo podnikania, výpis z obchodného

        registra.

   b) Označenie nehnuteľností (predmetu kúpy) a to čísla parciel, druhu pozemkov, výmery, katastrálne územie           

       a súpisné číslo domovej nehnuteľnosti.

  c) Výšku ponúknutej ceny za celok.

  d) Účel využitia predmetu kúpy.

  e) Čestné vyhlásenie záujemcu: u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona SNR č.

      138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ak je záujemca ženatý/vydatá čestné vyhlásenie

      sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

 f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane

     osobných údajov v platnom znení. Ak je záujemca ženatý/vydatá, vyžaduje sa vyhlásenie                                                      

     aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné

     zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetu ponuky, bude  znášať všetky náklady spojené s prevodom

    ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom.

h) V prípade právnickej osoby: čestné vyhlásenie, že konečný užívatelia prospechu a ani  konateľ  spoločnosti nie

     sú osobami uvedenými v §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

7) Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá voči Obci Závadka žiadne záväzky ani pozdĺžnosti na daniach a ani

     poplatkoch.

8)  Predloženú cenovú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú

     ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa

     podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie           

    v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne

     priamy predaj celkovo zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia menovaná obecným zastupiteľstvom a rozhodne           

      o priamom predaji majetku obce. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce podlieha

      schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou  zmluvou.

12) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu priameho predaja majetku 

       obce môže záujemca získať na telefónnom čísle 0905 193 368 alebo osobne na obecnom úrade Obce Závadka,

       č. 36, kde zároveň je možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku č. 28/2020 vyhotoveného dňa 21.5.2020

       znalcom z odboru stavebníctva Ing. Mariánom Furdom.


1 2 3 4 5 >