Zmenšiť textZväčšiť text

Udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov (druh smrek), k. ú. Závadka – oznámenie a upovedomenie o začatí konania, zvolanie miestneho šetrenia článokvý článok

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 29.02.2024

Žiadosť o výrub 5 ks drevín, druh smrek na parcele č. 191/2 v k.ú. Závadka –oznámenie o začatí konania, zvolanie miestneho šetrenia

OBEC  ZÁVADKA

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné

IČO: 00326054

email:obeczavadka36@gmail.com

Tel.:056/6596225

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo           

Vybavuje            

Závadka

04/2023

65/AL1-3/2024

Jana Dziaková

27.2.2024

Vec

Udelenie súhlasu na výrub 5 ks drevín na parcele č. 191/2 v k.ú. Závadka –oznámenie o začatí konania, zvolanie miestneho šetrenia

     Žiadosťou doručenou  dňa 26.2.2024 požiadal administrátor Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a Pavla v Zalužiciach v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o OPaK) Obecný úrad Závadka ako príslušný orgán o udelenie súhlasu na výrub 5 ks stromov, druh smrek rastúcich na parcele č. 191/2 v k.ú. Závadka. Dôvodom žiadosti na výrub predmetných stromov je  ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov obce. Stromy rastú v blízkosti chodníka vedúceho ku kostolu           a sú preschnuté, stav zavinený masívnym krupobitím.

     Na základe žiadosti Obec Závadka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 5 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a  § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje v súlade  s ustanoveniami § 18, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

     Súčasne Obecný úrad Závadka zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční na adrese: Obecný úrad. Závadka 36, 072 33

dňa 7.3.2024  o 9:30 hodine

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade Závadka.

     Upozorňujeme, že v prípade, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                   

                                                                                                          Jana Dziaková

                                                                                                          starostka obce


1 2 3 4 5 >