Zmenšiť textZväčšiť text

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 07.06.2023

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame.

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zastúpení spoločnosťou
EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle
kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom
dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona, ako
dotknutej obci zasielame.
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.


1 2 3 4 5 >