Zmenšiť textZväčšiť text

Prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 26.06.2023

Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U na prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

       Obec Závadka  v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet  prenájmu:
pozemok evidovaný na parcele registra C, č. 346 , druh ostatná plocha o výmere 3 993 m2, zapísaný na LV č. 260, katastrálne územie Závadka.

Nájomca:
AGRO-BIO, s.r.o.,  AB č.s. 142, 072 33 Závadka

Podmienky prenájmu:

  • cena nájmu 60 EUR /rok
  • rozloha: 3 993 m2
  • doba nájmu: 10 rokov

Osobitný zreteľ:
Obecné zastupiteľstvo Obce Závadka považuje skutočnosť, že žiadateľ bude využívať danú parcelu ako poľnohospodársku pôdu a ako prístup k ďalším pozemkom, ktorých vlastníkom alebo nájomcom je firma AGRO-BIO, s.e.o. Závadka, ako aj pravidelná údržba a starostlivosť o pozemok.

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Závadka č. 31/2023 zo dňa 12.6.2023 schvaľuje zverejnenie zámeru.

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

                                                                               Jana Dziaková

                                                                 starostka obce


1 2 3 4 5 >