Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka za zasadnutie OZ - 12.6.2023

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 05.06.2023

V súlade s ust. § 12 ods.4 písm. a zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Závadka, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2023 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Závadke. Jana Dziaková, starostka obce

V súlade s ust. § 12 ods.4 písm. a zákona  SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Závadka, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2023 o 17:00 hod.  na obecnom úrade v Závadke.

V Závadke, 5.6.2023

  

                                                                                                           Jana Dziaková

                                                                                                            starostka obce

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2023

 1. Otvorenie

- určenie overovateľov

- určenie zapisovateľa

 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
 2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2022.
 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022.
 5. Schválenie – rozpočtové opatrenie č. 1/2023.
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlasného kontrolóra za rok 2022.
 7. Rekonštrukcia toaliet MŠ.
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy ID/2023 – Oddychová zóna v centre obce.
 9. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Riešenie migračných výziev.
 10. Informácia o realizácii projektu Zvýšenie energetickej náročnosti verejných budov.
 11. Plánovaný výlet – schválenie Spracovanie komplexnej agendy správy cintorína.
 12. Ponuka na poskytovanie IT a bezpečnostnej podpory.
 13. Čerpanie rozpočtu obce k 31.5.2023.
 14. Návrh na uznesenie.
 15. Záver    

1 2 3 4 5 >