Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk

 10.03.2023

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2023 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Závadke.

OBEC  ZÁVADKA

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné

IČO: 00326054

email:obeczavadka36@gmail.com

Tel.:056/6596225

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 12 ods.4 písm. a zákona  SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Závadka, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2023 o 17:00 hod.  na obecnom úrade v Závadke.

V Závadke, 10.3.2023

  

                                                                                                           Jana Dziaková

                                                                                                            starostka obce

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2023

 1. Otvorenie

- určenie overovateľov

- určenie zapisovateľa

 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
 2. Štatút obce Závadka.
 3. VZN o o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ Závadka.
 4. VZN o ochrane, chove a držaní zvierat na území obce Závadka.
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce – parcela č. 148 a 149/2 k.ú. Závadka.
 6. Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplenia“ – informácia.
 7. Grant Nadácie Slovenskej sporiteľne – vybudovanie outdoorovej zóny v obci.
 8. Informácia o výške poplatkov za energie.
 9. Inventarizácia.
 10. Solárne merače rýchlosti – informácia.
 11. Zmena územné plánu – žiadosť Ing Piatkovej
 12. Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp.
 13. Plán podujatí organizovaných obcou na rok 2023.
 14. Návrh na uznesenie.
 15. Záver           

  1 2 3 4 >