Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o začatí konania,

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 23.03.2023

Obec Závadka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 5 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Súčasne Obecný úrad Závadka zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční na adrese: Rímskokatolícky kostol Závadka, parcela č. 191/2, dňa 12.4.2023 (streda) o 9:30 hodine


1 2 3 4 5 >