Zmenšiť textZväčšiť text

Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 06.11.2023

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prílohe zasiela záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice. Dotknutá obec je podľa § 14 ods. 5 zákona povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


1 2 3 4 5 >