Zmenšiť textZväčšiť text

Prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk

 19.06.2023

Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U na prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E  Z Á M E R U

prenájom pozemku obce Závadka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

       Obec Závadka  v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet  prenájmu:
časť pozemku (priestranstvo pred predajňou potravín), evidované na parcele registra C, č. 382/2 , druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, zapísaný na LV č. 260, katastrálne územie Závadka.

Nájomca:
COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2, 071 01  Michalovce

Podmienky prenájmu:

  • cena nájmu 50 EUR /rok
  • rozloha: 210 m2
  • doba nájmu: na neurčito

Osobitný zreteľ:
Obecné zastupiteľstvo Obce Závadka považuje skutočnosť, že žiadateľ bude využívať danú parcelu ako prístup k budove predajne potravín, ktorej vlastníkom je COOP Jednota a parkovisko pre návštevníkov, ako aj pravidelná údržba a starostlivosť o pozemok.

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Závadka č. 30/2023 zo dňa 12.6.2023 schvaľuje zverejnenie zámeru.

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.


1 2 3 4 5 >