Samospráva

Orgány obce Závadka

Starosta obce: Dziaková Jana

Zástupca starostky obce: Knežo Ľudovít

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Knežo Ľudovít
  2. Berešová  Martina
  3. Gašpar Juraj 
  4. Ing.Dušan Mihók
  5. Ján Semko

Kontrolórka obce: Mgr. Anna Kosánová

Administratívna pracovníčka : Bc. Viktória Timková

Zamestnanec obce: údržbár Vladimír Smriga

STAROSTA OBCE:

Jana Dziaková

Bydlisko : Závadka 29

Telefón : 056/6596225, 0905 193 368

email: obeczavadka36@gmail.com

Do komunálnych  volieb kandidovala za stranu :ÚSVIT

Starosta je predstaviteľom obce a najvýšším výkonným orgánom obce.

Je to funkcia verejná,právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutie Obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,vykonáva obecnú správu,zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,k právnickým osobám a fyzickým osobám,rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,ktoré nie sú zákonom,alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu .

HLAVNÝ KONTRÓR OBCE

Mgr. Anna Kosánová

Bydlisko : Michalovce

email : obeczavadka36@gmail.com.sk

Hlavná kontrolórka  obce bola zvolená do funkcie Obecným zastupiteľstvo Závadka dňa 26.2.2019 uznesením č.19/2019.

Volebné obdobie : od 1.3.2019-28.2.2025

Pracovný úväzok:0,10 uväzku pracovného času

Hlavný kontrolór obce vykonáva :

-zákonnosti,účinnosti,hospdárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkovými právami obce,ako aj majetkom obce,ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov

-príjmov,výdavkov a finančných operácii obce

-priebehu vybavovania sťažností a petícii

-dodržiavanie VZN a právných predpisov

-plnenie uznesení OZ

-dodržiavanie interných smernic a predpisov

-predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov správu o kontrolnej činnosti

-vypracuváva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu,záverečnému účtu obce

-je povinný vykonávať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo

-plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavného kontróra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár