Aktuality 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 10.05.2021

Obec Závadka, ako zriaďovateľ Materskej školy Závadka

vyhlasuje dňom 12.4.2021

v zmysle ustanovení § 3 a  § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Závadka

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. d)  a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné  predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
 • podmienky zaradenia najmenej do kariérového stupňa  pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní  prvej  atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú materskú školu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta – odpis RT,*
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a pracovnej činnosti podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,**
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 7, písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky do: 10.5.2021 do 12:00 hod.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa:  Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Zalužice

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:

„Výberové konanie MŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

* Úspešný kandidát predloží na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa § 13 zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

** Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonávania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 2 3 4 5 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár