Aktuality 

Dôležitý oznam

 19.03.2020

Výzva na kosenie pozemkov
10 / 07 / 2020

Výzva na kosenie pozemkov

Obec Závadka upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva priamo z ust. § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Zákon č. 220/2004 Z. z.). Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur. Na základe vyššie obec Závadka vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili. Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce môžete upozorniť priamo Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor v Michalovciach • telefonicky: 056/6280 410, alebo 056/2901 125 • emailom: katarina.pallaiova@minv.sk (do kópie prosím pridajte email obecného úradu: obeczavadka36@gmail.com Ďakujeme


1 2 3 4 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár