Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Závadka ako prípad hodný osobitného zreteľa

 02.11.2020

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Závadka ako prípad hodný osobitného zreteľa

  

  Obec Závadka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočného majetku obce: v celosti parc. č. 252/1 záhrada o výmere 2 432 m², v katastrálnom území Závadka, zapísané na LV č. 260.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedený pozemok je prístup len cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve rodiny p. Timarovej. Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je možné predmetný pozemok riadne udržiavať, nakoľko obec nemá k nemu priamy prístup a jeho predaj inému záujemcovi by nebol možný. Pozemok je vzhľadom k  umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Závadka. Záujemca o kúpu pozemku plánuje rekonštrukciu a prístavu k rodinnému domu, ležiacemu na susednom pozemku, ktorý nemá dostatočnú rozlohu.

Kupujúcim bude: PaedDr. Eva Timarová, bytom Jána Hollého 701/83,  071 01 Michalovce

Kúpna cena je stanovená podľa ceny v mieste obvyklej  na cenu  1 945 € (0,80 € za m²) za predmet prevodu, pričom kupujúca je povinná zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

V prípade predaja pozemku tretej osobe si obec Závadka vyhradzuje predkupné právo na predmetný pozemok po dobu desiatich rokov, maximálne v cene znaleckého posudku vypracovaného na objednávku obce.

Závadka, 16.10.2020

                                                                                                                                    Jana Dziaková, starostka obce

SODB 2021
14 / 01 / 2021

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár