Aktuality 

OZNAM COVID-19

 16.03.2020

erb

OBEC  ZÁVADKA PRI MICHALOVCIACH

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné

IČO: 00326054

email:obeczavadka36@gmail.com

Tel.:056/6596225

Dôležitý oznam

Obec Závadka oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu predchádzania  a vzniku šírenia prenosného ochorenia COVID 19 bude v dňoch

od 16.03.2020 – 27.03.2020

Obecný úrad pracovať v obmedzenom režime.

                                                                                                                     

Žiadame preto obyvateľov obce, aby pracovníkov úradu kontaktovali mailom alebo telefonicky, prípadne písomne využili poštový kontakt -list vložili do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do objektu OcU.

Obecný úrad bude v súvislosti s vybavovaním stránok fungovať len v  nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej telefonickej dohode .

Úradné hodiny na OcÚ Závadka sa v zmysle vyhlášky-opatrenia č.OLP/2576/2020 Úradu verejného zdravotníctva upravujú na 3 hodiny denne .

Úradné hodiny od       08:00 – 11:00 hod.

                                                                                                                     

    V Závadke,dňa 16.03.2020                                                                                                                                              

                                                                                                                         Jana Dziaková

                                                                                                                         starostka obce

Výzva na kosenie pozemkov
10 / 07 / 2020

Výzva na kosenie pozemkov

Obec Závadka upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva priamo z ust. § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Zákon č. 220/2004 Z. z.). Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur. Na základe vyššie obec Závadka vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili. Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce môžete upozorniť priamo Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor v Michalovciach • telefonicky: 056/6280 410, alebo 056/2901 125 • emailom: katarina.pallaiova@minv.sk (do kópie prosím pridajte email obecného úradu: obeczavadka36@gmail.com Ďakujeme


1 2 3 4 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár