Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility KSK - správa o hodnotení strategického dokumentu

 10.02.2020

Obec Závadka podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec oznamuje, že na Obecnom úrade Závadka 36, 072 33, v čase od 8:00 do 15:00 hod.  možno do Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“. nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 
Dokument - celé znenie: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html
Stanoviská verejnosti k tomuto dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 25.06.2019 na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
041 26  Košice
denisa.horenska@minv.sk
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Okresný úrad zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26.02.2020 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí
SODB 2021
14 / 01 / 2021

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár